Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Så skapar du en lönepolicy

Exempel på checklista för att ta fram en lönepolicy

Checklista – exempel på 8 frågor för att ta fram en lönepolicy

 • Vad är företagets vision, affärsidé, värderingar, strategier och/eller övergripande mål?
 • Vilka är företagets framgångsfaktorer?
 • Vilka krav ställer framgångsfaktorerna på våra medarbetare?
 • Hur ska lönen stimulera medarbetarna för att uppfylla kraven?
 • Vilka principer ska styra lönesättningen?
 • Hur ska löneprocessen gå till?
 • Hur ska lönepolicyn förankras?
 • Hur ska vi följa upp lönepolicyn?
 • Hur säkerställer vi att lönepolicyn inte är diskriminerade?

 

Exempel på en lönepolicy

Exempel på en lönepolicy

Lönesättningen ska bidra till att vår verksamhet bedrivs effektivt och att vårt företag når uppsatta mål.

Lönerna är individuella och baseras på de krav som ställs på arbetet och medarbetarens kompetens och arbetsresultat.

Lönen ska vara marknadsmässig för att ge oss förutsättningar att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Lönesättningen ska även stimulera goda arbetsprestationer och utveckling i arbetet. Lönesättningen ska hindra att det uppstår diskriminerande löneskillnader.

 

När sätts lönen?

 1. Vid rekrytering sätts lönen utifrån arbetsuppgifterna och en bedömning av erfarenhet, kompetens, efterfrågan på arbetsmarknaden samt den önskade lönestrukturen.
 2. Vid lönerevision sätts lönen utifrån arbetsuppgifterna, individuella prestationer och en helhetsvärdering av hur lönekriterierna uppfylls, lönestrukturen och uppfyllelse av personliga mål.
 3. Vid förändrat arbetsinnehåll görs en bedömning om det är befogat att justera lönen.

 

  

Så här sätts lönen hos oss

 

Lönen sätts i ett lönesamtal mellan chef och medarbetare. Utgångspunkten är det som bestämdes i målsamtalet. Lönekriterierna och löneprocessen fastställs årligen. Löneprocessen och tillämpningen av lönepolicyn följs upp årligen.

 

Att få lönesättningen att fungera är en gemensam uppgift för både företaget och föreningen.