Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Så kan du sätta personliga mål

Ett bra verktyg för att sätta mål kan t ex vara FRAMÅT-metoden:

 • Förbättrande
 • Realistiskt
 • Accepterat
 • Mätbart
 • Återkopplingsbart
 • Tidsatt

Att sätta mål – FRAMÅT.

Det är lättare att bedöma resultat och måluppfyllelse om målet är tydligt. Ett tydligt mål har följande egenskaper, enligt FRAMÅT-metoden.

FRAMÅT

Förbättrande

Målet ska uttrycka en förbättring. Utgå från företagets affärsidé, policy och verksamhetsmål. Bryt ned dessa till mål för den egna enheten och sedan till grupp- och individnivå. Målet måste vara konkret t ex öka, minska, jämfört med vad, när och hur mycket?

Realistiskt

Det är viktigt att målet är realistiskt och samtidigt innebär en stimulerande utmaning. Hur avser medarbetarna ta sig till målet? Vilka resurser behövs? Vilket stöd behöver medarbetarna?

Accepterat

Målet måste vara accepterat. Upplever medarbetarna målet som meningsfullt? Kan medarbetarna påverka måluppfyllelsen genom den egna insatsen. Är målet engagerande?

Mätbart

Målet måste vara mätbart eller gå att bedöma. Abstrakta mål måste vara sakligt grundade, formulerade och förankrade för att kunna bedömas.
Välj helst mått som inte kräver att nya uppföljningssystem måste införas. Ofta krävs fler än ett mått för att målet ska mätas på ett heltäckande sätt. Exempel på mått är:

 • Produktionsmått t ex antal kunder, marknadsandelar
 • Tidsmått t ex leveranstider, projekttider, debiterbar tid
 • Ekonomiska mått t ex vinst, försäljning, kostnad, budget och omsättning
 • Personalekonomiska mått t ex frånvaro, personalomsättning
 • Kvalitetsmått t ex kundnöjdhet, samarbetsförmåga, engagemang, affärsmässighet, flexibilitet. Dessa kan mätas med stöd av bedömningsverktyg som tas fram särskilt för detta ändamål.

 

Återkopplingsbart
Kontinuerlig återkoppling är avgörande för att målet ska ha en styrande effekt. Hur får medarbetaren löpande information om sin insats i relation till målet? Finns uppföljningsmöten inplanerade?

 

Tidsatt

Det är viktigt att det finns en tidpunkt angiven när målet ska vara uppfyllt. Sätt datum så att det är realistiskt. Välj en tid som inte är för kort. Sätt inte datum långt fram i tiden utan ange istället delmål, t ex kortare delar av budgetår. Ange precisa angivelser såsom månad, dag och inte t ex ”klart till hösten” eller ”klar så snart som möjligt”.

Mall för målsamtal

Samtalet syftar till att planera och utveckla arbetet och verksamheten genom att prioritera framtida arbetsuppgifter och önskemål om/behov av personlig utveckling. Samtalet bör resultera i att chef och medarbetare enas om:

 • Vad medarbetaren ska göra och när medarbetaren har uppfyllt förväntningarna
 • En plan för personlig utveckling
 • Minst ett personligt mål
 • Hur den löpande uppföljningen ska gå till

 

Det är viktigt att planera och förbereda samtalet, t.ex. genom att besvara nedanstående frågor. Det som sägs under samtalet stannar mellan er om ni inte kommer överens om annat.

 

(Mallen vattenstämplas som exempel)

 

 

 1. Vad vill du göra?
 • Vad gör du idag som du vill fortsätta göra?
 • Vad gör du idag som du vill sluta göra?
 • Vad gör du inte idag som du vill börja göra?
 • Vad kan du utveckla för att förbättra verksamheten?

 

 

 

 

 

 1. Hur upplever du din arbetssituation?
 • Vad fungerar väl och vad är mindre bra?
 • Hur upplever du arbetsmiljön?
 • Vad anser du om mig som chef, får du det stöd som behövs?

 

 

 

 

 

 1. Utvecklingsbehov
 • Hur är din kompetens i förhållande till arbetsuppgifterna?
 • Vad är viktigt att utveckla eller förändra?
 • Vilket stöd vill du ha?

 

 

 

 

 

 1. Plan för personlig yrkesutveckling

 

Utvecklingsinsats Klart när
    
    
    

 

 1. Personligt mål

 

Mål Klart när
    
    
    

 

Denna dokumentation av utvecklingssamtalet följs upp i lönesamtalet och kommande mål- och utvecklingssamtal.