Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Så håller du ett lönesamtal

Samtalet syftar till att följa upp det arbete som medarbetaren utfört under året i förhållande till de förväntningar om diskuterades och mål som sattes under målsamtalet. Uppföljningen leder fram till en översyn av medarbetarens lön.

Lönesamtalet bör t ex handla om:

 • Resultat från löpande uppföljning under året
 • Prestationer och resultat i förhållande till den plan som gjordes
 • Medarbetarens personliga utveckling
 • Uppfyllelse av personliga mål
 • Genomgång av lönekriterierna
 • Förslag till ny lön

Mallar till lönesamtalet kan se ut på olika sätt. Varje företag behöver ta fram en mall som utgår från den egna verksamheten och sedan ständigt utvärdera/utveckla den. Nedan följer ett par exempel att utgå ifrån.

EXEMPEL 1

Företagets mål och värderingar

Företagets övergripande mål och värderingar är utgångspunkten för lönesamtalet. Därför är det bra att inledningsvis nämna dessa i mallen för lönesamtal.

Företagets lönepolicy

Här anges vad det är som påverkar lönen på företaget, t.ex. att lönen sättas utifrån:

 • befattningens ansvar och svårighetsgrad
 • Individens kompetens och kompetensutveckling
 • individuella prestationer vad avser mål, prestation och förväntat resultat
 • engagemang och förhållningssätt
 • individens eget och arbetsplatsens/företagets löneläge.

Samtalens genomförande och avslutning.

Lönesättande chef kallar till lönesamtalet. Beräknad längd omkring 1 timme. Lönesamtal ska också, på lämpligt sätt, hållas med föräldralediga.

Lönesamtalet dokumenteras på lämpligt sätt och samtalet avslutas med att chef och medarbetaren skriver på en överenskommelse om ny lön. Om överenskommelsen inte träffas om ny lön kan medarbetaren vända sig till akademikerföreningen som kan påkalla förhandling om enskild medlems lön.

Vad är den samlade bedömningen av de löpande uppföljningar som gjorts under året?

 • Vad har fungerat väl och vad har varit mindre bra?
 • Har medarbetaren fått det stöd som behövts?

 

Stämmer de prestationer och uppnådda resultat i förhållande till det som bestämdes i målsamtalet?

Helhetsbedömning
Kommentar

Har medarbetaren den kompetens som krävs och har planer på kompetensutveckling genomförts?

Helhetsbedömning
Kommentar

 

Har medarbetaren uppfyllt de personliga målen?

Helhetsbedömning
Kommentar

 

Genomgång av lönekriterierna

Lönekriterium Låg nivå Godkänt Bra Excellent
Kompetens för arbetet
Engagemang
Resultat
Individuellt kritierium
Helhetsbedömning

 

Genomgång av löneläge och förväntad lönekarriär

Som underlag för att diskutera vilken lön som kan vara rimlig nedanstående diagram användas. På den horisontella axeln är helhetsbedömningen av medarbetarens kompetens och prestationer. På den vertikala axeln är det löneintervall som ansetts som rimligt för befattningen enligt lönestrukturen. Inom det gula fältet är löneläget det förväntade utifrån kompetens och prestationer, i det röda fältet är löneläget högre och i det gröna fältet är löneläget lägre.

loneutveckling2

 

 

 

 

 

 

 

Ett bra underlag för att diskutera lämplig lönejustering kan vara att rita in medarbetarens lön i diagrammet och diskutera hur en rimlig lönekarriär kan se ut.

 

Förekomst av rörlig lön

Då rörlig lön förekommer bör även denna diskuteras, t ex hur den ska utvecklas i relation till den fasta lönen.

Helhetsbedömning

Lönen ska sättas utifrån en helhetsbedömning av prestationer och uppnådda resultat, kompetens och kompetensutveckling, uppfyllelse av personliga mål, genomgång av lönekriterierna och genomgång av löneläge och lönekarriär. Om chef och medarbetare kommer överens dokumenteras den nya lönen i en individuell överenskommelse. Om enighet inte kan nås bestämmer chefen och vid behov kan akademikerföreningen påkalla förhandling.

Överenskommelse om lön

Överenskommelse om ny lönMellan (företaget…) och (medarbetaren…) har överenskommelse träffats i lönesamtalet om ny lön. 

Ny lön är _______kr/månad (heltidslön) fr.o.m ___________        

 

I förekommande fall:

Antal extra semesterdagar:

Andra löneförmåner (utöver kollektivavtalet):

Rörlig lön:

Total månadsinkomst (inkl. ev löneförmåner):___________________kr/mån (heltidslön)

Datum: _____________

______________________________ ___________________________
Medarbetare Lönesättande chef

Tid för nästa målsamtal____________________________________

 

EXEMPEL 2

Mål och värderingar

Hur och vem som sätter företagets mål lämnar vi i den här skriften därhän. Däremot vill vi trycka på vikten av tydlig målstyrning med gemensamma verksamhetsmål som förankras avdelningsvis och som på individnivå fastställs i målsamtal mellan chef och medarbetare i en personlig verksamhets/arbetsplan som sen följs upp i lönesamtalet.

Faktorer som påverkar lön

Lönen ska sättas utifrån befattningens ansvar, svårighetsgrad samt individuella prestationerna vad avser mål, prestation och förväntat resultat. Men även kunskapsutveckling, engagemang samt förhållningssätt. Hänsyn ska också tas till såväl individens eget som arbetsplatsen/företagets samlade löneläge. Det kan också vara viktigt att titta på löneläget i omvärlden.

Mer om lönekriterier se Grund för lönesättning

Samtalens genomförande

Lönesättande chef kallar till samtal. Beräknad längd omkring 1 timme. Lönesamtal ska också hållas med föräldralediga.

Samtalet dokumenteras i ett protokoll som medarbetaren lämpligen skriver. Protokollet lämnas för synpunkter till lönesättande chef för synpunkter varefter båda parter skriver under överenskommelsen, Vardera parten tar varsitt undertecknat protokoll.

Mål och resultat

Uppföljning och utvärdering av föregående års mål prestationer och resultat.

Utgångspunkter: överenskommelser i föregående mål- och lönesamtalsprotokoll, arbetsplaner samt löpande verksamhetssamtal.

 • Dina arbetsuppgifter, ansvarsområden och mål:
  • Har planerade arbetsuppgifter/aktiviteter genomförts (prestation)?
  • Har målen/resultaten uppnåtts?
  • Hur har de genomförts/uppnåtts, d.v.s. på vilket sätt, med vilken kvalité?
 • Vilka initiativ har du tagit till utveckling av verksamheten, förändrade arbetssätt eller samarbete?
  • Externt – utanför företaget
  • Internt – inom företaget
  • Internt – inom avdelningen

Helhetsansvar

Följande punkter berörs/tas upp:

 • Visar gott omdöme
 • Har förmåga att lösa problem
 • Utför arbetsuppgifter inom tid och budget
 • Har förmåga att kunna prioritera
 • Är kunnig om arbetsuppgifterna
 • Tar ansvar för det gemensamma uppdraget – helhetssyn

Överenskommelser om mål och resultat för kommande år

 • Mål och resultat – relaterat till uppgifter och ansvarsområden i överenstämmelse med företagets arbetsplaner
 • Uppgifter och ansvar
 • Helhetsansvar
 • Övrigt

Kunskapsutveckling och engagemang

Uppföljning och utvärdering av föregående år

Utgångspunkter: överenskommelser i föregående mål- och lönesamtalsprotokoll, arbetsplaner samt löpande verksamhetssamtal.

Följande punkter berörs/tas upp:

 • Rätt kunskaper för uppdraget (enl. ök under Mål och resultat, ovan)
 • Rätt engagemang för uppdraget (enl. ök under Mål och resultat, ovan)
 • Din personliga utveckling sedan förra samtalet (både i uppgifter, engagemang och kunskapsutveckling)
 • Dina idéer och initiativ till din egen utveckling eller förnyad kompetens i arbetet
 • Din vilja och beredskap att ta på dig förändrade uppgifter och ansvar
 • Din vilja och beredskap att ställa upp för helheten, vara behjälplig, ”rycka in”

Överenskommelser för kommande år

 • Utvecklingsbehov kopplat till ansvar och arbetsuppgifter
 • Relatera till mål och resultat (arbetsplan/er)

Förhållningssätt

Engagemang och utvecklingsvilja

 • Är en bra företrädare för företaget
 • Medverkar aktivt till att utveckla företagets arbete och processer, både över avdelningsgränserna och inom ditt område

Samarbete och service

 • Visar känsla för service
 • Visar gott bemötande
 • Visar samarbetsvilja inom och utom arbetsgruppen
 • Visar vilja till kunskapsspridning
 • Stödjer kollegor
 • Bidrar till ett trivsamt arbetsklimat

Överenskommelser för kommande år

Övrigt

Framtida löneutveckling och eventuella lönemål

Överenskommelse om lön

Överenskommelse om ny lön fr om ddmmåå:____________kr/månad (heltidslön) I förekommande fall:

Antal extra semesterdagar:

Andra löneförmåner (utöver kollektivavtalet):

Rörlig lön:

Total månadsinkomst (inkl. ev löneförmåner):___________________kr/mån (heltidslön)

 

 

 

Datum: ____/_____ 2015

 

 

______________________________ ___________________________
Medarbetare Lönesättande chef

Tid för nästa målsamtal____________________________________