Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Vår syn på lönebildning

Parternas syn på lönebildning

Vi, förbunden inom Almega och förbunden inom Akademikerna, saknar en lönebildning som är anpassad till akademiker i ett modernt arbetsliv.

Den lönebildning som präglat svensk arbetsmarknad sedan 80 år tillbaka fungerar dåligt för akademiker. Arbetslivet ser idag helt annorlunda ut. I stället för att många gör samma sak på en arbetsplats karaktäriseras akademikernas arbetsliv av hög specialisering och individualiserade arbetsuppgifter. Lönebildningen måste kunna utgå ifrån och ta hand om detta förhållande. Att då tänka i termer av kollektivt utfall, individgarantier och snittlön medför att lönebildningen inte blir det effektiva redskap som det skulle kunna vara, i det ständigt pågående arbetet med att utveckla verksamhet, arbetsuppgifter och lön. Det är därför viktigt att lönebildningen i framtiden blir än mer bransch-, företags- och individanpassad. Löneavtalen kan därmed se olika ut för olika branscher.

Med Framtidens kollektivavtal startade det gemensamma arbetet med att formulera en vision om en väl fungerande lönebildning för akademiker inom tjänstesektorn. Framtidens lönebildning kan inte vila på förlegade synsätt.

Målsättningen med framtidensarbete.se är att införa företagsnära, medarbetarnära och jämställd lönesättning i Sverige. Det skulle därför behövas en mer nyanserad debatt om lönebildningen i Sverige.
Framtidensarbete.se är ett resultat av ett förtroendefullt arbete mellan förbunden inom Almega och Akademikerna. Avsikten är att ge förståelse och stöd till framtidens löneavtal.