Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Personalpolitik

Lönepolicyn är en del i företagets personalpolitik.
Personalpolitiken handlar om hur förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan arbetstagarna ska vara. Det finns en hel del rättigheter och skyldigheter i relationen mellan arbetsgivare/chefer och arbetstagare/medarbetare som regleras i avtal och arbetsrättsliga lagar. Företagets personalpolitik handlar främst om vilka förhållningssätt och värderingar som ska gälla och vilka åtgärder som vidtas för att de eftersträvade resultaten ska nås.

PersonalidéPersonaletikLönepolicyn en del av personalpolitiken

Personalidé

Personalpolitiken inbegriper alla principer och tillvägagångssätt som företaget tillämpar för att ta tillvara personalens kunskaper och kompetens. En bra personalpolitik är en viktig del i att verksamhetens mål ska nås.
Det sociala och kulturella förhållningssättet på företaget brukar beskrivas i form av företagets värdegrunder i en personalidé. Personalidén är vägledande för cheferna och medarbetarnas kontakter med varandra. Personalidén påverkar i sin tur policyer för t.ex. mångfald, jämställdhet, arbetsmiljö och lön.

Exempel på personalidé

Företagets personalidé

Vår personalidé bygger på uppfattningen att människor är lika värda och vill vara aktiva, ta ansvar, prestera, engagera sig, samarbeta, påverka, utvecklas och bli uppskattade.
Personalidén innebär att våra medarbetare hela tiden utvecklas både på ett personligt plan och i sina respektive yrkesroller för att vi tillsammans ska utveckla framgångsrik verksamhet för våra kunder.

För att fortsätta utveckla verksamheten är ökad mångfald ett mål vid rekryteringar.

Personaletik

Personaletik handlar om hur vi ska bete oss och vad som är rätt och fel på arbetsplatsen. De flesta företagen använder ord som respekt och omtanke för att beskriva sin etik att alla är unika och att allas kompetens ska tas tillvara.

Exempel på personaletik

Respekt: Vi ska ha respekt för att alla är unika och har olika förmågor och kan lära sig. Alla möten ska präglas av omtanke, ödmjukhet och lyhördhet.

Tillit: Vi ska ta tillvara alla medarbetares kompetens och vilja. Alla ska dela med sig av information och kunskap. Vi ska lita på varandra.

Tydlighet: Vi ska ha en öppen kommunikation med varandra. Alla vill göra ett bra jobb varför vi ska ge konstruktiv feedback på varandras sätt att utföra arbetet såväl som arbetes resultat.

Lönepolicyn en del av personalpolitiken

Även lönepolicyn ska naturligtvis präglas av företagets personalpolitik. Finns det etiska riktlinjer omfattar de även löneprocessen. Det uppstår sällan konflikter mellan löneprocessen och personalpolitiken, men skulle det göra det behöver konflikten lösas.