Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Arbetslivet förändras i en sällan skådad takt, och speciellt gäller det tjänstesektorns akademikerjobb. Ledarskapet blir än mer viktigt och lagstiftningen kommer att innebära utmaningar. Det finns också stora möjligheter till förbättrad jämställdhet när gamla mönster förändras.

Nya förutsättningar i arbetslivet

Almega och Akademikerförbunden kom under våren 2013 överens om att tillsätta tre arbetsgrupper för att undersöka behovet av att utveckla framtidens kollektivavtal. En av arbetsgrupperna ”Det gränslösa arbetet” fick uppgiften att se över behovet av kollektivavtalens anpassning till framväxande icke-traditionella arbetsformer. ”Det gränslösa arbetet” definieras som en arbetsform där arbete och fritid integreras och arbetet utförs på arbetsplatsen, i hemmet och andra ställen. Arbetet utförs vanligtvis med hjälp av tekniska hjälpmedel som bärbara datorer, smarta mobiler och surfplattor.

Här på framtidensarbete.se har vi valt att presentera arbetet under vinjetten ”Nya förutsättningar i arbetslivet”, eftersom vi tycker att det är just det som det handlar om.

Uppdraget

  • Det vi söker svaret på är hur vi på bästa sätt kan integrera företagens behov med arbetstagarens så att båda parter får ut det mesta av det bästa ur varje given situation och vilka möjligheter som finns för att balansera arbete och privatliv.
  • Undersöka hur kontoret/arbetslivet ser ut idag jämfört med när kollektivavtalen skapades och hur ser kontoret/arbetslivet ut i framtiden
  • Hur påverkar det globala inflytandet?
  • Hur ska företagets/verksamhetens behov och arbetstagarens livscykel integreras i kollektivavtalen?

Arbetssätt

En projektgrupp bildades med två representanter var från Almega och Akademikerna. Projektgruppen valde att tillsammans genom företagsbesök möta företagsledningar och fackligt förtroendevalda. Detta för att få en bild av vad de har för syn på det gränslösa arbetet och hur det hanteras praktiskt samt vilka krav det ställer på framtidens kollektivavtal. Vi valde även att ta del av den forskning som finns på området.

Metodik

Företagsbesöken genomfördes på Telia, Ramböll, CGI, Microsoft, Tata, pwc, Reflex och Grayling. Möte med forskaren Christin Mellner som sedan 2006 forskat om det gränslösa arbetet har hållits. Ett möte med Nils Karlsson på tankesmedjan Ratio har genomförts samt ett möte med Ulf Bohman på Kairos Future som gör framtidsspaningar.

Gruppen har förutsättningslöst samlat in fakta såväl från den forskning och det tänkande som finns tillgängligt som den praktiska erfarenhet som finns hos företagsledningar och medarbetare.  Efter faktainsamlingsfasen övergick arbetet till att dra slutsatser och diskutera eventuella behov och förslag till åtgärder och utveckling av kollektivavtalen. Vilket vi gjorde med den referensgrupp som bildades utifrån företagsbesöken.

Material att ladda ned

I arbetet med den här webbplatsen har vi tagit fram material som kan underlätta för företag som vill jobba efter de nya förutsättningarna i arbetslivet.

Checklista

Dels har vi tagit fram en checklista som kan vara en viktig del i ledarskapet och ett stöd för medarbetare som arbetar gränslöst. Checklistan innehåller råd och tips som kan underlätta att hantera det gränslösa arbetet. Den kan även användas som underlag för att ta fram en policy. Ladda hem checklistan och anpassa den till företagets behov och förutsättningar samt skriv gärna om checklistan på de språk som används i företaget.

Checklista

Policy

Företag kan utvärdera om de ser behov av skrivna riktlinjer på företagen, en policy. Ser man möjligheter till produktivitetsvinster samt önskar höja kvaliteten och medveten­heten för medarbetarna med flexibilitet att klara av livspusslet så har vi här lite verktyg och tips. Vi har här lagt upp en exempelpolicy för nedladdning.

Exempelpolicy

Belysande exempel som innehåller ämnet Nya förutsättningar i arbetslivet

Microsofts resa till det nya arbetslivet