Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Lönerevision

En process för justering av lön. Den närmare regleringen av hur lönerevisionen ska gå till finns i kollektivavtalen. Det talar om vilka medarbetare som omfattas, vilka tidsramar som gäller och i förekommande fall de framförhandlade löneökningarna, individgarantierna och minimilönerna. Arbetsgivaren kan också se när och hur denne ska förhandla med facket. Förslag på lönekriterier som kan användas finns i många kollektivavtal.

Utrymme för löneökningarFöretagets förutsättningar för lönerevision

Utrymme för löneökningar

Det belopp företaget höjer lönerna med i samband med lönerevisionen kallas för löneökningsutrymme.

Utrymmet skapas främst genom företagets ekonomiska resultat och medarbetarnas prestationer. Hur mycket som satsas i lönerevisionen påverkas av hur bra det går för verksamheten och hur mycket företaget är beredd att lägga på löneökningskostnader. I företagets lönepolicy bör sambandet mellan företagets uppdrag och mål och medarbetarnas prestation tydligt framgå samt vad som belönas och hur medarbetarna kan påverka sin lön.

Olika kollektivavtal kan ha olika skrivningar om krav på lönehöjningar och lönesamtal. I de flesta fall önskar företagen att ha en likvärdig löneprocess för alla medarbetare oberoende av facklig tillhörighet. Det är däremot inte avsikten att det som anges i andra avtal avseende lönerevisionsdatum eller siffror för löneökningar ska gälla för dem som är medlemmar i akademikerföreningen. Målet med löneavtal för akademiker är att lönen bestäms på ett företagsanpassat sätt i samtal mellan chef och medarbetare.

 

beslut_lönerevision

Företagets förutsättningar för lönerevision

Företagets ekonomiska förutsättningar påverkar hur mycket företaget kan satsa i lönerevisionen.

Med ekonomiska förutsättningar menas vinst, utfall i förhållande till budget och marknadsmässiga förhållanden. Ju större resurser företaget har, desto mer kan företaget prioritera till lönerevisionen. Resurserna kan å andra sidan behöva användas till andra investeringar, men lönen är ett viktigt styrmedel för att förbättra verksamheten. Det är en helhetsbedömning av företagets långsiktiga utveckling som ligger till grund för beslut om lönerevisionen och omvänt, vad företaget är berett att betala för att få den långsiktiga utvecklingen som är önskvärd. Eftersom lön är en långsiktig utgift kan bonus eller rörlig lön vara ett bra komplement när det gäller att belöna medarbetare för prestationer som bidragit till företagets vinst.

Internationella företag

Internationella företags resultat kan vara svåra att förstå. Dels kan resultatet påverkas av intern prissättning och fakturering, dels kan resultatet redovisas efter andra indelningar än arbetsplatsen,

t ex affärsområde. Då resultatet är svårt att förstå blir det extra viktigt att på förhand diskutera på vilket sätt de ekonomiska förutsättningarna ska påverka lönerevisionen.

Budget

En budget är en prognos över framtida ekonomiska händelser.

Budgeten upplevs ofta som väldigt styrande för de löneökningar företaget kommer att besluta om. När det gäller att bestämma utrymmet för löneökningar är budgeten enbart ett av flera underlag. Utfallet i förhållande till budget är egentligen mer intressant än budgeten. Om förväntningarna har överträffats är det större chans att företaget kan satsa mer i lönerevisionen än när budgeten inte nåtts.

Prestationer

Medarbetarnas prestationer är en av de viktigaste faktorerna för företagets resultat. Resultaten av Akademikernas prestationer kan ibland bara mätas över tid och hänsyn bör då tas till detta i t ex budgetprocessen. För att lönen ska kunna fungera som ett styrmedel krävs att företaget och medarbetarna har en gemensam bild av vad som är viktigt för verksamheten på både kort och lång sikt. Lönepolicyn och lönekriterierna ger svar på vilka prestationer som premieras vid lönesättningen.
Varje medarbetare ska förstå hur de kan påverka sin lön och vad som premieras. Det är därför viktigt att tydliggöra löneprocessen och informera om vad medarbetaren förväntas göra.

Individernas prestationer följs upp i samband med lönesamtalen. Ju bättre medarbetarna presterar i enlighet med lönekriterierna, desto större bör löneökningen vara ”allt annat lika”. Ju bättre samtliga medarbetare presterar, desto större bör löneökningarna totalt bli på företaget. När medarbetarna presterar bättre borde även företagets resultat bli bättre.
I lönesamtalet värderas faktiskt utfört arbete gentemot de, i målsamtalet, fastställda målen. Att fundera på vid värderingen är:

Ska prestation föregå resultat? Ska både verksamhetsmål och individuella mål värderas? Fanns förutsättningar för att nå målen? Beror ej uppnådda mål på en brist hos medarbetaren eller på andra faktorer, t ex som en konsekvens av andra beslut?

Omvärld

Med omvärld menas sådant som företaget behöver förhålla sig till, t.ex. konkurrens, marknadslöner, befarad brist på arbetskraft etc. Hur omvärlden påverkar utrymmet för löneökningar kan framgå av lönepolicyn och konkretiseras i den önskvärda lönestrukturen.