Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Lönepolicy

En lönepolicy är ett verktyg för att företagsledningen ska kunna beskriva sin lönestrategi. Den anger företagets avsikt gällande hur lönerna ska sättas så att de bidrar till att företagets och medarbetarnas konkurrenskraft utvecklas. Lönepolicyn förklarar varför lönerna är som de är på företaget och hur de ska utvecklas.

Genom att utgå ifrån företagets vision, affärs- och verksamhetsidé när man tar fram en lönepolicy visar man på vilket sätt medarbetarna bidrar till företagets framgång. Det visar även att det finns en vilja att ju bättre det går för verksamheten desto större möjlighet finns det till en positiv löneutveckling för medarbetarna.

Samverkan om lönepolicynExempel på en lönepolicyChecklista, så tar du fram en lönepolicySå kan du göra

Samverkan om lönepolicyn

Lönepolicyn är företagets strategiska dokument och beslutas av arbetsgivaren. Det har visat sig vara en fördel om företaget och akademikerföreningen gemensamt tar fram information till chefer och medarbetare om vad lönepolicyn innebär. Det är en fördel att parterna diskuterar hur lönepolicyn fungerar och vad som bör utvecklas.

Målet är att dialogen mellan chef och medarbetare fungerar så bra som möjligt. Akademikerföreningens stora bidrag är att tillföra medarbetarperspektivet i arbetet.

Exempel på en lönepolicy

Texten nedan är ett exempel på hur en lönepolicy kan se ut. Det är viktigt att ni tar fram en egen lönepolicy från grunden, som passar ert företag.

Därför har vi en lönepolicy

Lönesättningen ska bidra till att vår verksamhet bedrivs effektivt och att vårt företag når uppsatta mål. Lönerna är individuella och baseras på de krav som ställs i arbete och medarbetarens kompetens och arbetsresultat. Lönen ska vara marknadsmässig vilket ger förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Lönesättningen ska även stimulera goda arbetsprestationer och utveckling i arbetet. Lönesättningen ska hindra att det uppstår diskriminerande löneskillnader.

När sätts lönen?

  1. Vid rekrytering sätts lönen utifrån arbetsuppgifterna och en bedömning av erfarenhet, kompetens, efterfrågan på arbetsmarknaden samt den önskade lönestrukturen.
  2. Vid lönerevision sätts lönen utifrån arbetsuppgifterna, individuella prestationer och en helhetsvärdering av hur lönekriterierna uppfylls, lönestrukturen och uppfyllelse av personliga mål.
  3. Vid förändrat arbetsinnehåll görs en bedömning om det är befogat att justera lönen.

Så här påverkar du lönen

Lönen sätts i ett lönesamtal mellan chef och medarbetare. Utgångspunkten är det som bestämdes i målsamtalet. Lönekriterierna och löneprocessen fastställs årligen. Löneprocessen och tillämpningen av lönepolicyn följs upp årligen. Att få lönesättningen att fungera är en gemensam uuppgift för både företaget och föreningen.

Checklista, så tar du fram en lönepolicy

Text som förklarar hur man bör tänke i varje steg kring de olika frågorna och som även tvär/korslänkar till andra ämnen som avhandlas i punkterna.

  • Vad är företagets vision, affärsidé, värderingar, strategier och/eller övergripande mål?
  • Vilka är företagets framgångsfaktorer?
  • Vilka krav ställer framgångsfaktorerna på våra medarbetare?
  • Hur ska lönen stimulera med att uppfylla kraven?
  • Vilka principer ska styra lönesättningen?
  • Hur ska löneprocessen gå till?
  • Hur ska lönepolicyn förankras?

B4+Bokslutsunderlag