Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Lön är kanske det som de flesta har en uppfattning om i arbetslivet, men väldigt få vet hur löneprocessen bör fungera. Här kan du läsa mer om hur man sätter lön och alternativa möjligheter än att bara göra som man alltid har gjort.

Lön

Ersättning för arbete enligt anställningsavtal. Lön är i normalfallet kontanter men överenskommelse om andra typer av ersättningar kan träffas t ex extra pensionsförsäkring, städhjälp etc.

Vad är lön?

En fråga med många svar, eller finns det en enkel och entydig definition? Möjligtvis är svaret enkelt men knappast entydigt. Dessutom finns det en hel massa frågor som på olika sätt berör lön och här kanske svaren blir mer entydiga men inte så enkla. I det här arbetet ska vi, Almega och Akademikerna, försöka ge vår partsgemensamma syn på de begrepp som rör lön och lönebildningen som vi stöter på i vår gemensamma förhandlingsverksamhet.

Men vi börjar med definitionen av LÖN.

I § 13 lagen om Förskottsuppbörds säger att med lön avses:

  1. varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande,
  2. mötesarvode, personligt föreläsnings- eller föredragsarvode, arvode för medlemskap i förvaltningsorgan, verkställande direktörs arvode, lön som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag samt ersättning för förtroendeuppdrag.

I vanligt tal och i lexikon är det vanligt med definitionen ”Ersättning för utfört arbete”. Lön ses alltså som ett kvitto på det arbete som har utförts men lön är mycket mer. Det är också en option, lön är även framåtsyftande för förväntade prestationer och resultat. Vid nyanställning sker ju överenskommelse om lönen innan medarbetaren har börjat producera och visa resultat. På samma sätt går det komma överens om ny lön då nya eller mer komplicerade arbetsuppgifter bestäms. Ett ytterligare sätt att beskriva och definiera lön är lön som styrinstrument, d.v.s. lönen fungerar som ett sätt att påverka beteenden och styra verksamhet åt önskat håll. Sist men inte minst är lönen också en värdemätare. Med lön värderas både individer och grupper, deras resultat och värde signaleras i den enskildes lön eller gruppens löneläge. Den prissignal som värdemätaren sänder är viktig eftersom den påverkar yrkesval och vilja till utbildning. Med låga eller relativt sjunkande löner försämras dessutom rekryteringsmöjligheterna av önskade medarbetare.

Belysande exempel som innehåller ämnet Lön

Capgemini har en strategi

Nyheter: