Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap hör ihop. Löneprocessen förutsätter både ett gott ledarskap och medarbetarskap. Det finns många sätt att aktivt utveckla ledarskap och medarbetarskap.

LedarskapMedarbetarskap

Ledarskap

Ledarskapet kan t.ex. utvecklas genom att:

 • kontinuerliga ledarutvecklingsprogram
 • individuella utvecklingsplaner tas fram för ledare
 • se över att antalet underställda är rimligt
 • se över att cheferna har resurser och befogenheter i förhållande till det ansvar de har.

De viktigaste delarna i ledarskapet är att:

 • tydliggöra verksamhetens mål och värderingar samt kontinuerligt arbeta med att konkretisera mål, skapa förutsättningar för att nå målen och följa upp resultat
 • skapa förutsättningar för utveckling och lärande i arbete
 • tillvarata medarbetarnas kompetens och använda den där den bäst behövs
 • kommunicera och utveckla kommunikationen på arbetsplatsen
 • att vara uppmärksam på medarbetarens behov av information, kunskap och stöd.

Medarbetarskap

Medarbetarskapet kan t.ex. utvecklas genom att:

 • alla medarbetare erbjuds att arbeta med egna ansvarsområden
 • så långt möjligt erbjuda omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter
 • ta fram individuella planer för kompetensutveckling
 • medarbetarna ges möjlighet att påverka hur verksamheten utvecklas och det egna arbetet utformas
 • förväntningarna på medarbetaren och vilket ansvar medarbetaren har tydliggörs
 • tillämpa ett inkluderande arbetssätt där medarbetarnas medverkan efterfrågas då deras kompetens kan bidra
 • medarbetarna blir delaktiga i utvecklingen. För att vara delaktig behöver man vara insatt. Det är både chefens och medarbetarens ansvar att medarbetaren är insatt.