Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Ledarskap i det nya arbetslivet

Arbetsplatser blir allt mer flexibla och fler och fler har sina medarbetare på annan ort eller i ett annat land. Våra chefer måste spela en mer aktiv roll i att definiera mål, stödja medarbetarna att sätta gränser och stämma av arbetsbelastningen tillsammans med medarbetaren. De kunskaper många ledare har om hur ledarskap ska bedrivas fungerar inte när samarbete ska ske på distans.

UtmaningarTydlighet och tillitKommunikation

Utmaningar

Utmaningarna är, förutom svårigheter med kommunikationen och kulturer, också svårigheten att skapa ett förtroende mellan projektmedlemmar som sällan får tillfälle att träffas öga mot öga. Å andra sidan, visar forskningen, kan virtuella team prestera bättre än traditionella om de leds på rätt sätt. Kompetensutnyttjandet blir bättre och komplicerade uppgifter utförs mer effektivt.

Utövandet av ledarskapet behöver anpassas då trenden är:

Från Till
Kontroll Tillit
Personligt Gemensamt
Fast Flexibelt
Arbetsplats Mötesplats
Papper Papperslöst
Teknik Pedagogik

Hur ser då ett framgångsrikt ledarskap med det flexibla arbetssättet ut? Om man leder medarbetare som självständigt skall fatta beslut behöver man leda med hjälp av visioner och värderingar (transformativt ledarskap).

Tydlighet och tillit

Chefen har svårt att kontrollera hur medarbetarna arbetar i det gränslösa arbetet. Har chefen stort behov av kontroll blir detta problematiskt. Tillit och tydlighet är grunden för ett gott ledarskap.  Chefer måste spela en mer aktiv roll i att definiera mål, vad som skall åstadkommas samt ge frekvent återkoppling på hur det går. De behöver dessutom stämma av arbetsbelastningen tillsammans med medarbetaren och vid behov ge stöd för gränssättning.

Vad krävs av en medarbetare på distans? Det är en roll man lär sig. Bygg upp relationerna, kom överens om hur ni skall göra nu när ni inte ses. Ta reda på vilka förväntningarna är.

Kommunikation

Tydlig kommunikation är vad framgångsrikt chefskap på distans handlar om. Effektivt användande av teknik och olika kanaler för olika situationer och ändamål är vägen till framgång. Ledarskapet behöver anpassas för ett väl fungerande flexibelt arbetssätt. Arbetssättet ställer högre krav på regelbunden kommunikation och koordinering av teamets arbete.

Anpassa val av kanal

tidochrum

Utvärdera med jämna mellanrum. Hur går det?