Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Utveckla Utvecklingsavtalen

Vi har huvudsakligen tittat på MBL och FML men även Utvecklingsavtalet.

Utifrån detta har vi ställt oss frågor som; Är det möjligt att hitta nya former för förhandlingar? Kan vi ha olika typer av avtal för olika typer av företag?

Kanske kan man vidareutveckla våra utvecklingsavtal? De avtalen tar redan idag upp saker som att man kan behöva snabba på beslutsprocessen i vissa frågor. De nämner också att man kanske måste hantera små företag på lite annorlunda sätt. Att utveckla och diskutera vidare kring hur samverkansformerna skulle kunna se ut och då kanske hitta olika former för olika typer av företag. Det är av vikt att man på lokal nivå har funderat på hur den lokala samverkan ska gå till och kanske utifrån det centrala utvecklingsavtalet teckna lokala samverkansavtal.

Vi behöver också utreda vidare hur vi ska få anställda att vilja bli förtroendevalda. Även om det också i den frågan finns skrivningar i utvecklingsavtalet liksom i IT-avtalets utvecklingsavtal från 2004.

Men hur får vi arbetsgivarna att tycka att de förtroendevalda är en tillgång? Företagen har inte alltid positiva erfarenheter av fackligt arbete, inte minst beroende på att fackliga organisationer arbetar olika och har olika agendor.

Hur får vi de anställda att tycka att det är intressant och kompetensutvecklande? Vad innebär det att ta på sig ett fackligt uppdrag, en uppgift till som kan uppfattas som hämmande i karriären, som tar tid från annat i livspusslet och som även kan vara en position som gör att det känns som att man hamnar mellan kollegorna och företaget.

Partsgemensamma utbildningar

Som ett led i ovanstående frågor anser vi att det finns ett behov av partsgemensamma utbildningar för företag och fackliga företrädare på företagen. Bilden av vad en lokal facklig företrädare gör och vad som förväntas är viktigt att vi ger en gemensam bild av. Det är även ett sätt att stärka parternas syn på de gemensamma målsättningarna i kollektivavtalen.

Förhandlingar och lokalt fackligt arbete

Parterna bör se över förhandlingsordningarna med innebörd att man inte ska behöva inleda förhandlingarna med att framföra skadeståndsanspråk och preskriptionsinvändning. Det gynnar knappast förhandlingsresultatet att dessa moment kommer tidigt i en lösningsinriktad process. Detta är något som behöver utredas vidare.

Det bör utredas om de lokala parterna vid behov skulle kunna kontakta de centrala parterna för konsultation. En sådan ska hållas skyndsamt för att snabbt kunna komma vidare i den lokala dialogen.