Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Förmåner

Förmån innebär i skattehänseende alla former av ersättning för anställda som inte är kontanter. En förmån uppkommer i princip så snart arbetsgivaren bekostar en privat levnadskostnad.

Så fungerar förmåner

Så fungerar förmåner

Förmåner kan antingen vara ensidigt beslutade av arbetsgivare eller vara angivna i medarbetarens anställningsavtal eller i ett gällande kollektivavtal. De som är ensidigt beslutade av arbetsgivaren kan arbetsgivaren fritt ändra eller ta bort. De som är angivna i ett anställningsavtal eller kollektivavtal gäller till dess de avtalsslutande parterna kommer överens om annat eller att avtalet sägs upp.

De förmåner som arbetsgivare ensidigt beslutar om styrs i hög grad av skattesystemet. Det finns många förmåner som både uppskattas och beskattas. De som enbart uppskattas, d.v.s. är befriade från förmånsskatt, är ganska få. De vanligaste förmånerna är friskvårdsaktiviteter, extra pensionspremie, tjänstebil/förmånsbil, subventionerad lunch, julbord och presenter vid högtider m.m. Förmåner är lätta att införa, men kan vara svåra att avskaffa. För att förmåner ska uppskattas bör företaget arbeta aktivt med dem vilket betyder att tydliggöra dem samt ändra och justera så att de inte enbart upplevs som självklara.