Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Eventuella hinder för förändring att arbeta flexibelt

Det finns många företag som skulle dra nytta av att arbeta på nya sätt, men det ställer krav på att förutsättningarna för detta finns på plats. Här har vi listat ett antal möjliga hinder.

Brist på tillitLag och avtalOvana och rädslaInternationella företag

Brist på tillit

En arbetsgivare kan vilja tillämpa flexibelt arbetssätt för sina anställda, men om den arbetsledande chefen inte har den tillit som krävs för att detta flexibla sätt att jobba ska bli framgångsrikt så kommer det inte att fungera. I det flexibla arbetssättet ligger fokus på vad man gör, snarare än när och hur man gör det.

Lag och avtal

Vi har analyserat hur de icke-traditionella arbetssätt som går under benämningen Det Gränslösa Arbetet är förenliga med lag och avtal, och vilka utmaningar som finns. De flesta olösta frågetecken som uppstår gäller försäkringsfrågan och arbetsmiljön. Vissa företag har uppmärksammat detta, men i allmänhet tycks det snarare förhålla sig så att företag tillämpar icke-traditionella arbetssätt utan att se över hur detta sätt att arbeta följer lagar och avtal.

Medarbetare som arbetar gränslöst har oftast förtroende att själva disponera sin arbetstid och är därmed undantagna från arbetstidslagen. När det gäller kollektivavtalen skulle begränsningsperioderna i vissa avtal vara ett hinder.

Ovana och rädsla

Om medarbetare uppfattar det flexibla arbetssättet som ett sätt för arbetsgivaren att öka den totala arbetstiden och anställdas tillgänglighet, är risken stor att det flexibla arbetssättet kommer att upplevas som skrämmande. För personer som sätter en skarp gräns mellan sitt professionella och sitt privata jag kan de uppluckrade gränserna mellan arbete och fritid kännas problematiskt. Men det kan också ta tid för de anställda att vänja sig vid att de faktiskt får arbeta hemma, eller flexa igen arbetad övertid.

Internationella företag

Internationella företag med verksamhet i flera länder har ofta särskilt stort behov av DGA och använder sig redan av det i stor utstäckning. Samtidigt kan DGA skapa svårigheter just för företag med inbördes kulturskillnader. Sverige ligger jämförelsevis långt framme när det gäller att arbeta gränslöst och har en mer demokratisk ledarskapskultur. Dessa komponenter passar bra med det nya arbetssättet men de kan vara svåra att acceptera i kulturer som organiserar arbetslivet på ett mer hierarkiskt sätt.