Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Delegationsmöte över partsgränserna

I samspelet mellan arbetsmarknadens parter spelar delegationerna en tung roll. Dessa utgörs av representanter för företagen på arbetsgivarsidan, och förtroendevalda på arbetstagarsidan. Delegationernas roll är att ge sin syn på hur nuvarande avtal fungerar och vilka förändringar man vill se, men även att slutgiltigt anta eller förkasta motpartens bud.

Som avstamp för den avtalsrörelse som vi står inför anordnades nyligen för första gången två partsgemensamma delegationsmöten, inom avtalsområdena STD (Svensk Teknik och Design) samt IT&Telekom. Syftet var förstås att genom att ses kanske inte nödvändigtvis skaffa en samsyn, men ändå en förståelse inför varandras utgångspunkter. Mötena innehöll förutom framtidsspaningar och prognoser även möjlighet till diskussion kring de nuvarande avtalen, och ett antal förslag där man från båda sidor kan se vinster med förändringar framfördes. Dessa förslag kommer att processas i kommande avtalsrörelse.